Áp dụng Cho Một Hoa kỳ. Chương Trình Visa trong những Ưu tiên cuộc Phỏng vấn Phi (tiếng anh)Các chương Trình trong những Ưu tiên cuộc Phỏng vấn (BÍP) được thiết kế để thúc đẩy và tạo hợp pháp thêm chuyến bay chính thức của nhân viên của công ty đó là thành viên của chương trình này giữa Hoa Kỳ và các Philippines

Và sau đó bạn có thể tiến hành bước

Bước: ít nhất bốn giờ sau khi bạn trả các ứng dụng của MR, bạn có thể trở lại trang web này và nhấn vào lịch trình — thay Đổi cuộc Hẹn của Tôi.

Bạn sẽ phải cung cấp ba thông tin cho cuộc hẹn của bạn sẽ được thiết lập