Chính Phủ của Philippines"Philippines là một dân chủ và Nước cộng hòa Chia tổ chức trong thượng Viện, và Nhà đại Diện Các Hudikturang chi nhánh có sức mạnh để giải quyết bất hòa trong việc thực hiện quyền nói ở pháp luật

Xét xử này, chi nhánh nếu có hay không cực lạm dụng quyền tương đương với thiếu hoặc thặng dư của quyền lực trên mặt của chính phủ.

Nó bao gồm của Tòa án Tối cao và thấp hơn các tòa án. Được cấp bởi Hiến pháp Tòa án Tối cao sức mạnh của Tư pháp Xét, hoặc sức mạnh để tuyên bố như hiến hay hiến toàn cầu và điều hành thỏa thuận, luật lệnh của tổng thống, bố, luật quy luật pháp lệnh quy định.