KHÁNG cáoapelá: trong lĩnh vực của pháp luật, dulóg (đối phó với những tòa án liên lạc, năn nỉ hay khẩn cầu liên quan đến một vụ kiện) đi, đi, thỏa thuận, tập tin tin, hiển thị du·lóg tham dự dulóg tin tưởng, resort dulóg để dạy để tiếp dulungan phải nhờ đến dulungan có tin tưởng để dulungan xuất hiện trước khi tiếp xúc để chuyển đến để giúp Nó là đệ trong Tòa án tối Cao.

Đây là một dự thảo (nháp) một luật đó là đệ trình hoặc trình bày một quốc gia lập pháp để phê chuẩn.

Đây là cái gọi là hóa đơn

Bước đầu tiên trong phê chuẩn của một bill được gọi đầu Tiên. phát âm là: hãy·pí·Từ Latin đó có nghĩa là»dưới hình phạt.»Ý NGHĨA bằng TIẾNG anh trát tòa: một viết lệnh xuất hiện trước khi một người trong tòa án hoặc để đưa ra bằng chứng trong hukuma