làm thế nào để giúp các ngành nông nghiệp trong một lối sống của mọi người trong cộng đồngNgành nông nghiệp là có lợi cho sự sống của mọi người trong cộng đồng cho thói quen nghề nghiệpđặc biệt là những người trong những ngôi nhà duy nhất và không để nghiên cứu Đây là cho bất kỳ nữ công nhân.

bất kể tuổi.

và tiểu dân có quyền đặc biệt để lại lợi ích Nếu bạn đã aadbokasya của một dự án - chương trình gì dự án hay chương trình nó Những lợi ích gì có sẵn.

để xã hội từ nó.