Luật sư, sẽ tổ chức đằng sau của giếtvà những Người Mới của Quân đội

Hoa có kinh nghiệm luật sư nhân quyền và các Ủy ban về Quyền con Người sẽ giữ các bị cáo buộc có trách nhiệm trong việc giết chóc Nóng Bỏng Tuần TraHenry Omega-Diaz TV.

trong thị trấn của Igbaras

Tuần tra thứ hai ngày năm bị Thương một người lính chiến đấu của quân đội. buổi sáng thứ bảy.