Philippines Báo Chí



Nói là các thượng nghị sĩ

mong mỏi Amazon Ibinulgar suy Nghĩ của Gay tại sao không hợp là Mar Hát trong các chiến dịch của Tám Thẳng